ระเบียบที่ควรทราบ

ข้อตกลงในการขนส่งพัสดุภัณฑ์

1. ผู้ส่ง(ลูกค้า) ตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งผู้รับปลายทาง ให้มารับพัสดุภัณฑ์ โดยบอกข้อมูล
ที่ฝากส่งพัสดุฯให้ผู้รับปลายทางมารับพัสดุฯ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พัสดุฯถึงปลายทาง
(* หมายเหตุ)
- ในกรณีผู้รับปลายทางมารับพัสดุฯเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ส่งหรือผู้รับปลายทาง
ตกลงยอมเสียค่าปรับให้แก่บริษัทฯในอัตรา 10% ของค่าระวางพัสดุฯนั้นต่อวัน
นับจากวันพ้นกำหนด
กรณีพัสดุฯเป็นของเน่าเสียได้ ผู้รับปลายทางต้องมารับพัสดุฯโดยพลัน
(ก่อนจะเกิดการเน่าเสีย) และบริษัทฯมีสิทธิกำจัดพัสดุเน่าเสียได้

หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับปลายทางไม่มารับพัสดุฯ ไม่ว่ากรณีใด
หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย , ชำรุด ,
เน่าเสียทั้งสิ้นในทุกกรณี

2. กรณีฝากส่งโดยมิได้ระบุมูลค่าพัสดุฯ บริษัทฯคิดค่าระวางพาหนะในราคาทั่วไป
และบริษัทฯจะรับผิด ชอบในความสูญหายหรือบุบสลายในพัสดุฯทุกกรณีตามจริง
แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

3. กรณีฝากส่งโดยระบุมูลค่าพัสดุฯ บริษัทฯคิดค่าระวางพาหนะในราคาทั่วไปและ
เพิ่มค่าประกันพัสดุฯในอัตราไม่เกิน 3% ของมูลค่าพัสดุฯ ตามมูลค่าพัสดุฯที่แจ้ง
แต่ไม่เกิน 100,000 บาททุกกรณี บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย ,
เสียหายของพัสดุฯที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย , ภัยธรรมชาติ , เหตุจลาจล หรือ
การถูกละเมิดโดยผู้อื่น

4. ใบตราส่งหรือใบรับฝาก เป็นสิทธิของบริษัทฯเท่านั้น ห้ามสลักหลังโอนให้กันโดยเด็ดขาด

5. เมื่อมารับพัสดุฯ เป็นหน้าที่ของผู้รับปลายทางที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง
เมื่อรับพัสดุฯไปแล้วไม่มีการโต้แย้งใดๆ
บริษัทฯพ้นความรับผิดชอบในความสูญหายหรือชำรุดที่มาแจ้งภายหลัง

6. ผู้ส่งสัญญาว่า พัสดุฯที่ฝากส่งมิใช่ของผิดกฎหมาย อาวุธปืน วัตถุไวไฟ สัตว์เลี้ยง
สารเคมีอันตราย หรือสิ่งของใดๆอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อทรัพย์สิน
หรือต่อผู้อื่น หรือต่อทางการค้าของบริษัทฯ
กรณีใดๆก็ตามหากเกิดความเสียหายขึ้นอันมีเหตุมาจากผู้ส่งหรือพัสดุฯที่ส่งเป็นเหตุให้
พัสดุฯของผู้อื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้รับ
ความเสียหาย ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

7. ผู้ส่งสัญญาว่าได้บรรจุหีบห่อพัสดุฯตามสภาพของพัสดุฯไว้เป็นอย่างดีแล้ว เพื่อป้องกัน
การแตกหักเสียหาย ชำรุด หรือบุบสลาย หรือบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุด
เสียหายหากสาเหตุเกิดจากปัญหาบรรจุภัณฑ์ไม่ดี ไม่เรียบร้อย ไม่แข็งแรงในการหีบห่อ

8. หากผู้ส่งมิได้ระบุเจาะจงชื่อผู้มารับของหรือพัสดุฯไว้ในใบรับฝาก ผู้ส่งตกลงยินยอมให้
บริษัทฯมอบของหรือพัสดุฯแก่ผู้มาแจ้งขอรับที่บอกข้อมูลที่ฝากส่งได้ถูกต้อง และ
หากเกิดความเสียหายใดๆเพราะเหตุนี้ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อผู้ส่งและ
ผู้รับปลายทาง

9. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากความเสื่อมสภาพในตัวเองของสินค้าที่ฝากส่ง

10. บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วงพัสดุฯไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าบริการจนครบถ้วน

* หมายเหตุ (ข้อ 1)
* ยกเว้นพัสดุฯ ฝากส่งพิเศษ เช่น รถจักรยานยนต์
* พัสดุฯที่ฝากส่งในวันอาทิตย์ เพิ่มระยะเวลาให้มารับพัสดุฯเป็น 6 วัน