ค่าระวางส่งพัสดุ

ขนาดของพัสดุ
ค่าระวาง (THB)
หมายเหตุ : กรณีที่ขนาดกว้าง+ยาว+สูง รวมกันเกิน 490 ซม. หรือ น้ำหนักเกิน 120 กก. กรุณาติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามอัตราค่าระวาง
ขนาดของพัสดุ
ค่าระวาง (THB)
หมายเหตุ : กรณีที่ขนาดกว้าง+ยาว+สูง รวมกันเกิน 490 ซม. หรือ น้ำหนักเกิน 120 กก. กรุณาติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามอัตราค่าระวาง
หมายเหตุ :
จักรยาน (ขนาดใหญ่)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 23 นิ้วขึ้นไป ค่าระวาง 1,000 บาท
มอเตอร์ไซด์ ต่ำกว่า 140cc ค่าระวาง 1,800 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 140cc ถึง 180cc ค่าระวาง 2,500 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 181cc ถึง 260cc ค่าระวาง 3,200 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 261cc ถึง 550cc ค่าระวาง 4,500 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 551cc ถึง 800cc ค่าระวาง 7,000 บาท