หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก
     อัมรินทร์ทัวร์
   
 
  ระเบียบเกี่ยวกับตั๋ว และสัมภาระในการเดินทาง
  ******************************************************
ตั๋วเดินทางใช้ได้ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องเมื่อรับตั๋ว
******************************************************

ระเบียบการเลื่อนการเดินทาง / ยกเลิกการเดินทาง


เลื่อนการเดินทางได้ 3 ครั้ง ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางที่ระบุในตั๋วครั้งแรก หากพ้นกำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์การเดินทาง

การเลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง จะต้องดำเนินการอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเท่านั้น


เงื่อนไขการเลื่อนการเดินทาง

ก่อนวันเดินทาง คิดค่าธรรมเนียม 5% ของราคาตั๋ว
ภายในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออก 5 ชั่วโมง คิดค่าธรรมเนียม 10% ของราคาตั๋ว
**น้อยกว่า 5 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับการเลื่อนตั๋ว


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

ก่อนวันเดินทาง คิดค่าธรรมเนียม 10% ของราคาตั๋ว
กายในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออก 8 ชม คิดค่าธรรมเนียม 20% ของราคาตั๋ว
กายในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออกน้อยกว่า 8 ชม คิดค่าธรรมเนียม 50% ของราคาตั๋ว
**น้อยกว่า 5 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับการยกเลิกตั๋วข้อกำหนดสัมภาระในการเดินทาง:

(1) ผู้โดยสารท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 ก.ก. หากเกินกว่าที่
กำหนดนี้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าระวางพัสดุ ตามอัตราฝากส่งพัสดุภัณฑ์ของบริษัทฯ

(2) หากสิ่งของ หรือกระเป๋าเดินทางเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ จะชดใช้ตามค่า
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือรวมแล้วไม่เกินท่านละ 1,000 บาท และบริษัทฯ จะไม่รับ
ผิดชอบต่อสิ่งของที่เสียหายอันเกิดจากการซ้อนทับ หรือกระแทกระหว่างการขนส่ง

(3) บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของสิ่งที่มีค่าที่ท่านนำติดตัว หรือจัดเก็บ
ไว้ในสัมภาระของท่าน

(4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถ

(5) ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายไปกับรถโดยเด็ดขาด

 

 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin